گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

در این کشور همه احساس می کنند که سرشان کلاه رفته است و بنابراین فکر می کنند که حق دارند سر دیگران کلاه بگذارند ... « ایوان کلیما »

سخن مشاهیر

در این کشور همه احساس می کنند که سرشان کلاه رفته است و بنابراین فکر می کنند که حق دارند سر دیگران کلاه بگذارند ...              « ایوان کلیما »

15 اسفند 1398   |   540 بازدید