گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

دانش واقعی این است که میزان نادانی خود را بداتیم ... « کنفوسیوس »

پیام روز

دانش واقعی این است که میزان نادانی خود را بداتیم ...                                                       « کنفوسیوس »

11 اسفند 1398   |   665 بازدید