گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

مصیبت این عالم این است که بی خردان از خود مطمئن هستند و فرزانگان مملو از شک و تردید ... « برتراند راسل »

پیام روز

مصیبت این عالم این است که بی خردان از خود مطمئن هستند و فرزانگان مملو از شک و تردید ...                                                                     « برتراند راسل »

3 اسفند 1398   |   630 بازدید