گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

مهمترین واحد قرن 21 به جرات می توان گفت زمان است . ارزش هر واحد در واحد زمان سنجیده می شود . گروه توسعه نرم افزاری های تک

زمان

مهمترین واحد قرن 21 به جرات می توان گفت زمان است .

ارزش هر واحد در واحد زمان سنجیده می شود .

گروه توسعه نرم افزاری های تک    06_3

8 آذر 1393   |   2298 بازدید