گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

زندگی آبرومند انسان حد فاصلی است بین آنچه که خودش می خواهد و آنچه که مردم می خواهند ... « علی محمد افغانی »

پیام روز

زندگی آبرومند انسان حد فاصلی است بین آنچه که خودش می خواهد و آنچه که مردم می خواهند ...                                                          « علی محمد افغانی »

21 اسفند 1398   |   525 بازدید