گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

اکثر آدم هایی که ما را رنج می دهند، رنج کشیده هایی هستند که نتوانسته اند از زخم های خودشان عبور کنند ... « اروین دی یالوم »

سخن بزرگان

اکثر آدم هایی که ما را رنج می دهند، رنج کشیده هایی هستند که نتوانسته اند از زخم های خودشان عبور کنند ...                                            « اروین دی یالوم »

17 اسفند 1398   |   644 بازدید