گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی ها است ... « بودا »

سخن بزرگان

اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی ها است ...                                                          « بودا »

7 اسفند 1398   |   525 بازدید