گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

چه فایده ای دارد که آدم بخواهد دائم رنج و اندوهش را بازنگری کند؟ مثل این است که یکسره با یک زخم ور بروی و نگذاری التیام پیدا کند ... « جوجو مویز»

سخن مشاهیر

چه فایده ای دارد که آدم بخواهد دائم رنج و اندوهش را بازنگری کند؟ مثل این است که یکسره با یک زخم ور بروی و نگذاری التیام پیدا کند ...                                           « جوجو مویز»

6 اسفند 1398   |   525 بازدید