گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

مراقب باشیم اعتقاداتمان از ما یک احمق نسازد.شاید خودمان خیلی متوجه آزاردهنده بودنمان نشویم، اما چنین چیزی هست ... « کالین مکالو »

پیام روز

مراقب باشیم اعتقاداتمان از ما یک احمق نسازد.شاید خودمان خیلی متوجه آزاردهنده بودنمان نشویم، اما چنین چیزی هست ...                                       « کالین مکالو »

5 اسفند 1398   |   544 بازدید