گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

علت این همه آشفتگی کار دنیا این است که هیچ کاری به طور کامل و درست انجام نمی گیرد. همه ی کارها سرهم بندی انجام می شود ... « نیکوس کازانتزاکیس »

پیام روز

علت این همه آشفتگی کار دنیا این است که هیچ کاری به طور کامل و درست انجام نمی گیرد. همه ی کارها سرهم بندی انجام می شود ...                    « نیکوس کازانتزاکیس »

4 اسفند 1398   |   549 بازدید