گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

اگر می خواهید یک گام از رقبای خود جلوتر باشید باید بدانید مشتریان شما در چه موردی صحبت می کنند ، یا حتی بیشتر از آن شما باید بتوانید به مشتریان تان بگویید در مورد چه چیزی صحبت کنند...

مشتری

اگر می خواهید یک گام از رقبای خود جلوتر باشید باید بدانید مشتریان شما در چه موردی صحبت می کنند ، یا حتی بیشتر از آن شما باید بتوانید به مشتریان تان بگویید در مورد چه چیزی صحبت کنند .

گروه توسعه نرم افزاری های تک01_1

8 آذر 1393   |   2384 بازدید